Sistem Yazılım Grubu

 

 1. Birimlerde kullanılacak yazılımları ilgili mevzuata, standartlara uygun olarak hazırlamak.
 2. Kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.
 3. Görevliler, görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliği geliştirmek zorundadır.
 4. Yazılım iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını yürütmek.
 5. Hazırlanacak yazılımların platform seçimlerini ilgili müdürlüklerle koordineli olarak belirlemek.
 6. Veri paylaşımı için gereken yazılım standartlarını İlgili müdürlüklerle koordineli olarak belirlemek, bunlar için gereken araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
 7. Konulan standartlara uygun olarak veri paylaşımı için web servisi, portal ve bu kapsamdaki diğer yazılımları hazırlamak.
 8. Gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek veri tabanı analiz ve tasarım faaliyetlerine katkıda bulunmak.
 9. Mevcut yazılımların bakım ve idamesini sağlamak.
 10. Faaliyet alanına giren konularda dış kaynak kullanımı söz konusu olduğunda gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.
 11. Otomasyona geçiş aşamasında çözüm sunmak, otomasyona geçtikten sonra ise yazılım konusunda teknik destek vermek
 12. Analiz çalışmaları sonucunda programlama mantığını oluşturarak, bilgisayar programlarını yazma aşamasına getirmek
 13. Program ile ilgili tüm taraflardan bilgi toplamak
 14. Yazılım iş akış şemalarını çıkartmak
 15. Tüm yapılan işlerin iş bazlı dökümantasyonunu  oluşturmak.
 16. Veri Tabanını oluşturmak ve sorumsuz olarak kullanılmasını sağlamak ve yönetmek
 17. Çeşitli bilgisayar programlama dillerini kullanarak verimliliği en üst düzeye çıkaracak özel programlar tasarlamak ve yaratmak
 18. Ünipa ‘nın çalışmalarında kontrol görevi yapmak ve birimlerin taleplerinin  yapılmasını sağlamak.
 19. Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 20. Eğitim uygulamaları ağının işletilmesi ve geliştirilmesine yönelik yazılımları hazırlamak/hazırlatmak ve kullanıcılara ulaştırmak,
 21. Kullanıcı raporları oluşturmak, yazılımın performans, güvenlik ve başarım testlerini yapmak/yaptırmak,
 22. Yazılım gereksinimlerini maliyet, kullanılabilirlik ve performans yönlerinden inceleyerek çözüm yolları geliştirmek, uygulamak,
 23. Yeni eklenecek e-İçerik portallerinin entegrasyonunu sağlamak,
 24. Personele tam güne kadar izin vermek-tam gün ve fazla izinleri değerlendirerek için idareye teklif etmek.

PERSONELLER
FERDA ÜNAL
RAHİME ER
SÜMEYRA NUR ALTAN 
HÜSEYİN ÖZAY YALNIZ 
ÖZGÜR ÖZDİLLİ
ERSİN KIZAN
ŞAFAK DURMAZ YAĞCI